Menu
LMŠ Sedmikrásek
Lesní Mateřská škola z.s.
rozšířené vyhledávání

Naše hodnoty

Harmonický rozvoj celé dětské osobnosti – duše, těla i mysli – je středobodem našeho přístupu. Vedle dostatečného pohybu a široké palety nabízených činností se děti učí také zklidnit a relaxovat. Organizované aktivity se střídají s časem určeným pro svobodně volenou činnost. Hrubá a jemná motorika má stejně významnou pozici jako základní znalosti o světě, který děti obklopuje. Stejně důležitou roli však mají i tvořivost, rozvoj uměleckého cítění, práce s emocemi dětí, hodnoty a duchovní rozvoj.

Provádíme lesem, vztahy i nitrem

Denně jsme s dětmi v lese a na zahradě okolo jurty. Pozorujeme krásnou přírodu Moravského krasu a pozorujeme její rozmanitost a proměnlivost v průběhu roku. Učíme se v lese chovat bezpečně a ohleduplně, abychom neublížili sobě, druhým, ani zvířatům a rostlinám. Příroda nám nabízí mnoho podnětů k zamyšlení, k poznávání a vede nás k hledání souvislostí.

Zakoušíme živly, překračujeme s dětmi jejich i naše vlastní hranice. Učíme se díky lesu a počasí vycházet z naší komfortní zóny a vytváříme si tak zkušenosti, které jsou důležité pro náš život. Zvyšujeme si svou odolnost a imunitu, rozvíjíme odvahu. Stejně tak se denně pohybujeme v mezilidských vztazích, poznáváme díky nim sebe navzájem i sami sebe a učíme se chovat s respektem k sobě i druhým. Proměnlivost počasí nás učí pokoře, že nemůžeme vše naplánovat.

Harmonický rozvoj, radost z poznávání a svoboda myšlení

Záleží nám na harmonickém rozvoji celé dětské osobnosti – duše, těla i mysli. Tím ho připravujeme/podporujeme k utváření mezilidských vztahů. 

Tělo: V lesní mateřské škole mají děti hodně prostoru k rozvoji hrubé motoriky. Při pohybu v lese cvičí svoji zdatnost, výdrž, sílu i rovnováhu. Odhad, poměřování/posouzení vlastních sil, získávání sebedůvěry, co už dokážu, rozvoj smyslů. Nezapomínáme ani na rozvoj jemné motoriky, vedeme děti k samostatnosti a sebeobsluze, rozvíjíme jejich znalosti. 

Mysl: Reagujeme na jejich zájmy a vedeme je k přemýšlení o tématech, která během roku otevíráme na ranním kruhu, stejně jako o událostech, které nás každý den potkávají. Během dne se střídají řízené činnosti s volnou hrou. Vzdělávání pojímáme komplexně tak, jako je pojímáno v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Považujeme za důležité rozvíjet u dětí kritické myšlení, vytvářet prostor pro sdílení a rozvíjení komunikace, a podněcovat jejich kreativitu, aby z těchto dovedností a schopností mohly čerpat až do dospělosti. 

Duše: Zvládání emocí, hudební a výtvarné cítění.

Ohleduplnost a svoboda

Nástupem do MŠ vstupuje dítě do nových mezilidských vztahů, které se liší od těch rodinných, na které je zvyklé. MŠ je pro mnoho dětí prvním místem, kde jsou samy za sebe, kde se učí žít vedle dalších dětí a průvodkyň, kde se učí vyjadřovat svoje potřeby i názory, ale také přizpůsobovat se ostatním a vidět i jejich potřeby. Ohleduplnost a vzájemný respekt je pro nás základní předpoklad pro utváření vztahů s druhými i dobrého vztahu k sobě samému. Ohleduplností k druhým máme na mysli nejenom neubližování, ale vnímání potřeb druhých lidí a přizpůsobení svého chování tak, abychom zásadní potřeby druhých neomezovali. Děti se tak učí odložit naplnění svých okamžitých potřeb a učí se zvládat frustraci, která z toho plyne. Tím posilují svoji vůli, učí se žít společně s druhými lidmi a následovat pravidla a dohody vytvořené ke společnému soužití.

Snažíme se k dětem vždy přistupovat s respektem, bez používání výčitek, výhrůžek a manipulace s jejich svobodnou vůlí. Učíme je ale i respektu k nám dospělým a druhým dětem.

Po svobodě touží každý, ale hlavním prostředkem ke svobodě je zodpovědnost. Tuto zodpovědnost lze v dítěti vypěstovat tím, že zná hranice své, ale také ostatních bytostí a dokáže je respektovat.

Pakliže každé školkové dítě dodržuje pravidla a dohody, je možné, aby se průvodkyně na děti (kolektiv/skupinu) mohla spolehnout. Díky tomuto stavu jednoty lze v lesní školce prožívat dny i činnosti úplně jinak. Lze zažívat nové věci, dobrodružství, ale především radost, přítomnost, otevřenost. Svobodu.

Bezpečný prostor

Bezpečný prostor, který ve školce utváříme, je dílem nejen průvodkyň a připraveného prostředí, ale také dětí, které svým respektem a pochopením pravidel dělají školku bezpečným místem pro harmonický a všestranný rozvoj.

Bezpečným místem míníme místo, kde děti mohou vyjádřit svá přání a potřeby adekvátním způsobem a ostatní děti i průvodkyně na ně reagují. Děti se mohou svobodně projevit, nemusí se stydět za své neúspěchy a chyby a mohou se dospělým svěřit. Chceme děti naučit, že každá situace má nějaké řešení a že mohou kdykoli požádat o pomoc. Chceme dětem předat důvěru v to, že svět je dobrý, že jsou jeho součástí a že ho mohou ovlivňovat. Vedeme děti k tomu, že násilí není cestou k řešení konfliktů – násilí zraňuje tělo, ale i duši.

Pocit bezpečí dětem zprostředkováváme také stále se opakujícím rytmem dne. Pak je pro ně přehledné se orientovat, v jaké části dne se nacházíme a co bude následovat. Stejně tak reakce průvodkyň jsou čitelné a předvídatelné.

Společenství rodičů, dětí a pedagogů

Vedeme sebe i děti k uvědomění si sounáležitosti s okolním světem a propojení všech prvků tohoto světa. Provázanost s místní komunitou, prostředím, spolky a tradicemi je pro nás důležitá, a proto ji posilujeme. Chceme, aby děti, rodiče i pedagogové pocítili koloběh roku nejen v přírodě, ale i ve slavnostech, které jsou nedílnou součástí života našeho spolku. Pořádáme slavnosti jen pro děti, pro děti a rodiče i slavnosti veřejné. Účastníme se akcí pořádaných v rámci obce. Vítáme rodiče jako součást školky. Chceme, aby se aktivně zapojovali do našeho společenství a tvořili LMŠ Sedmikrásek spolu s námi. Chceme, aby se znali navzájem a tvořili s průvodkyněmi, dětmi a členy spolku fajn partu, která o své členy, jejich vztahy i školku radostně a láskyplně pečuje.

Radost a dětský svět

Vzájemná inspirace je základem našeho přístupu k životu. Inspirujeme děti svým vlastním příkladem a zároveň se učíme my od nich. Nehrajeme si na všemocné dospělé, kteří těm malým musí neustále říkat, co a jak dělat, podporujeme je nacházet své vlastní zdroje, přístupy, řešení. Jsme otevřeni světu a životu a připraveni se stále učit. Ze známých pedagogických koncepcí přebíráme prvky, které s námi souzní a stále hledáme nové podněty, které pak zapojujeme do našich aktivit.

Z Montessori pedagogiky přebíráme: respekt k dítěti, k jeho individuálním potřebám a naladění; zaměření na praktické činnosti, které rozvíjejí jemnou motoriku, jsou pro dítě využitelné v reálném životě, a tedy smysluplné; využití smyslového vnímání dětí a komunikativní výchovu.

Waldorfská pedagogika nás inspiruje svým uměleckým a praktickým zaměřením, souladem mezi vědou, uměním a duchovními hodnotami a výchovou svobodných lidí. Významnou složku tvoří také poznávání skrze zážitek, samostatnost a respektování přirozeného vývoje dítěte. Upřednostňována je spolupráce – vzájemně mezi dětmi, ale i mezi rodiči a školkou.

Mohlo by Vás zajímat